خبرها و مصاحبه منتشر شده در ارتباط با شهرام کرمی

 

ای کاش کرونا با این پروژه پایان برسد!
فروردین ۱۴۰۰ خبرگزاری ایسنا

کاش جای این همه استخوان لب‌هایت برمی‌گشت!
مهرماه ۱۳۹۹ خبرگزاری مهر

 

نوشتن نمایشنامه جدید
در تدارک اجرای تئاتر

 

 

مادری که در جنگ خانه را رها نکرد
خرداد ۱۴۰1 – خبرگزاری مهر

 

امید برای اجرا و چاپ دو کتاب
اسفند 1401 – خبرگزاری ایسنا

 

فوتر سایت