برای تماس با شهرام کرمی می‌توانید از طریق ایمیل sh.k1351@yahoo.com اقدام نمائید.
پیش‌تر از اینکه با تاخیر جواب می‌دهم پوزش می‌خواهم.

    فوتر سایت