چند عکس شخصی

شکار بزرگ شنبه
نوشته و کار شهرام کرمی ۱۳۸۹

بلوط‌های تلخ
نوشته و کار شهرام کرمی ۱۳۹۰

فوتر سایت