شب تار کاهگل نشینان

«شب تار کاهگل نشینان»
انتشارات نیستان ۱۳۸۰

دیوار

«دیوار»
انتشارات افکار ۱۳۸۴

«دربیداری»
انتشارات خورشیدآفرین ۱۳۸۵

راز دین، رمز نمایش
جستاری در مفهوم تئاتر دینی
انتشارات حوا ۱۳۸۵

«لطفا با مرگ من موافقت کنید»
انتشارات خورشید آفرین ۱۳۸۶

خانه خورشید

«خانه خورشید»
انتشارات خورشیدآفرین ۱۳۸۷

صبح به خیر آقاجان

م

«صبح به خیر آقاجان»
انتشارات خورشید آفرین ۱۳۸۷

بلوط‌های تلخ

بلوط‌های تلخ»
انتشارات نیمه روشن ۱۳۸۸

اتوبان سکوت

«اتوبان سکوت»
انتشارات نمایش ۱۳۸۸

غریبه‌های همیشگی

«غریبه‌های همیشگی»
انتشارات نیستان ۱۳۸۸

کبوتران کوچه کاج

«کبوتران کوچه کاج»
انتشارات نمایش ۱۳۸۹


نمایش‌نامه (روایت‌های ساده از زندگی روزمره)
فصل‌نامه کانون نمایشنامه‌نویسان ۱۳۹۰

«شوراب و هشو»
انتشارات سوره مهر ۱۳۹۴

تخت و مورچه

«تخت و مورچه»
انتشارات سروش ۱۳۹۳

پوتین های عموبابا

«پوتین‌های عموبابا»
انتشارات افراز ۱۳۹۴

فوتر سایت